KVKK Aydınlatma Metni

VERİ SORUMLUSU

https://autokingankara.com alan adlı internet sitesi (“WebSite”) BAHÇEKAPI
MAHALLESİ SANAYİ BULVARI NO:5E ETİMESGUT/ANKARA adresinde faaliyette bulunan
İTS GROUP DANIŞMANLIK A.Ş. (“Şirket”) tarafından işletilmektedir. ŞİRKET, veri
sorumlusu olarak, kişisel verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının
belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden
sorumludur.

Kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (‘’KVKK’’)’na uygun olarak, “Şirket Web Sitesi”ni
kullanımınızla bağlantılı olarak elde edilen verilerin toplanması, saklanması,
aktarılması da dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi ve
söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

KİŞİSEL
VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI

ŞİRKET, Şirket Web Sitesi’ni kullanan müşterilerinin üyelik aşamasında veya
Şirket Web Sitesi’ni kullanırken, kullanıcılardan bazı kişisel veriler talep
etmektedir. Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü
bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya
telefon numaranız olabilir. Çerezler kullanılmak suretiyle toplanan ve
kimliğinizin belirlenmesine doğrudan olanak vermeyen bilgiler, örneğin Şirket
Web Sitesi’ni nasıl kullandığınız gibi bilgiler de, eğer bunlar kullanıcıya
tahsis edilmiş bir kimlik temelindeyse ve dolayısıyla bireyselleştirilerek
toplanmış, saklanmış ve değerlendirilmişse, kişisel veri olarak
nitelendirilebilir. Kişisel olmayan veriler sadece bir araya toplanmış, büyük
veri olarak nitelendirilebilen, özetlenen, toplanan, değerlendirilen ve anonim
hale getirilmesi suretiyle gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek
bilgilerdir.

Şirketimiz tarafından söz konusu kişisel verileriniz demo talep formu,
iletişim formu, e-bülten formu, destek sistemi, çağrı merkezi ve üyelik
formundaki bilgilerin İlgili Kişiye doldurulması suretiyle işin doğası gereği
toplanmaktadır. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile
ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için,
şirketimiz, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP
adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik
bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirketimiz, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da,
talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından
doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde
kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Şirketimiztarafından talep
edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Şirket Web
Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; şirketimiz ve işbirliği
içinde olduğu kişiler tarafından, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve
kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel
değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında da
kullanılabilir.

Şirketimiz bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri,
yeni paketler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gibi bildirimler
gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü
seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra yönetim
panelinden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme
iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

KİŞİSEL
VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI

Şirketimiz Kişisel Verileri belli, açık ve meşru amaçlarla işlemektedir. Bu
kapsamda KişiselVeriler aşağıda sayılan amaçlarla işlenebilmektedir:

• Web sitesi üzerinden verilen hizmetlerin sunulabilmesi ve değiştirilmesi,

• Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi;
müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi,
geliştirilmesi,

• Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının
yapılması,

• Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve
pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Pazar araştırması yapılması,

• İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,

• Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat
yönteminin seçilmesi,

• 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer
ilgili mevzuattan doğan bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirme,

• Şirket web sitesinin ve verilerin işlenme amacına uygun ürün ve
hizmetlerin reklamlarının İlgili Kişi’ye iletilmesi, ürün, hizmet, tanıtım ve
kampanyaları hakkında bilgi verilmesi,

• Web Site kullanımı sırasında karşılaştığı sorunların çözümünü sağlamak,

• Web sitesindeki ziyaret, kullanım, sayfalar arasında geçiş ve satın alma
deneyimlerini iyileştirme, daha kaliteli hizmet verme,

• İrtibat/iletişim sağlanması,

• İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet
alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi,

• İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması,

• Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,

• Şirket tarafından memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması,

• ŞİRKET tarafından düzenlenen etkinliklerde/eğitimlerde/yarışmalarda
katılımcı kaydının oluşturulması, sertifikaların/katılım belgelerinin
düzenlenmesi, ödül/hediye sahiplerinin belirlenmesi ve ödül/hediyelerin
teslimi,

• Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere
cevap verilmesi,

• Yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine
getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

• Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi,

• Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir
kısmının devredilmesihalinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin
edilmesi,

• Sosyal medya paylaşımlarında Şirket çalışanların, Gerçek Kişi
Müşterilerin, İlgililerinin tanıtılması,

• İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi,

• İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,

• ŞİRKET çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan
yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi,

• Çalışanlara kullanıcı hesabı açılması,

• Şirket adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı
kaydının oluşturulması,

• Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,

• Şirket Web Sitesi’nin ve Uygulamalar’ın güvenliğinin sağlanması,

• Web Sitesi’nin kullanım analizi,

• Kişisel veri envanterinin oluşturulması,

• Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik
olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikayet ve başvuruların
değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.

• Sözleşmenin ifası, veri güvenliği, şirketimiz politikalarına uyum ve
yukarıda belirtilen diğer amaçlarla yurt içindeki veya Avrupa Birliği ülkeleri
başta olmak üzere ilgili diğer ülkelerde bulunan sistemlere (daha detaylı bilgi
için şirketimize yazılı olarak başvurabilirsiniz) aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİ
TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Mevcut ve potansiyel Şirket Web Sitesi kullanıcıları ile ilgili veriler
kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yollarla sözleşmesel veya
mevzuat çerçevesinde belirlenen diğer sebeplerle işletme konumuzun gereği
olarak toplanmaktadır.

AÇIK RIZA
OLMAKSIZIN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

KVKK gereği;
Tarafınızca kamuya açık olarak paylaşılarak alenileştirilen kişisel bilgileri
açık rızanız olmaksızın işleyebilir ve bu kapsamda üçüncü kişilerle
paylaşabiliriz.

Mevzuatta açıkça kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işlemeyi hukuka
uygun hale getiren hükümlerin bulunması durumunda açık rızanız olmaksızın
işleme ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.
Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme
kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler de dâhil olmak üzere
hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek için zorunlu olması durumunda kişisel
verilerinizi açık rıza olmaksızın işleyebiliriz.
Bir hakkının tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu
olması durumunda tarafınızın kişisel verilerini açık rızası olmaksızın
işleyebiliriz.

ÜÇÜNCÜ
KİŞİLERE AKTARILAN VERİLER

Kişisel verilerinizi KVKK’daki haklarımız saklı kalmak üzere Şirket Web
Sitesi’ndeki ticari faaliyetler kapsamında Şirket çalışanları, şirket
görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçilerine, veri işleme
faaliyetini gerçekleştirmek üzere başta, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa
ülkeleri olmak üzere yurtdışında bulunan bulut şirketlerine, IBM Softlayer Veri
Merkezine, Amazon Web Services, Inc (AWS)’ye, işbirliği yaptığı danışman ve
anlaşmalı kuruluşlara, eğitim kurumlarına, Şirket’in çalıştığı reklam ve
pazarlama ajansları ve anonimleştirilmek suretiyle İlgili Kişi’ye
ilgilenebileceği reklamlar sunmak amacıyla gerçek veya tüzel kişi ile
paylaşabiliriz. Bu paylaşımla ilgili Veri Sorumlusu’na açık rıza
göstermektesiniz.

AĞ SUNUCUSU
VERİ GÜNLÜĞÜ

Şirket Web Sitesi’ne giriş yaptığınızda, ağ tarayıcınız aşağıdaki verileri
(“veri günlüğü”), internet sunucumuza otomatik olarak aktarmaya teknik olarak
ayarlanır, sonrasında veri günlüğü kayıtlarına aşağıdaki bilgileri onayınız
olmasa dahi kaydederiz:
Giriş tarihi
Giriş zamanı
Başvuru internet sitesinin URL’si
Alınan dosyalar
İletilen veri miktarı
Tarayıcı tipi ve versiyonu
İşletim sistemi
IP adresi
İnternete erişim sağlayıcınızın alan adı
Bu bilgiler tarafınızca istenilen içeriğin doğru biçimde teslim edilebilmesi
için teknik amaçların gerektirdiği bilgilerdir ve bunun toplanması internet
sitelerinin kullanımının kaçınılmaz bir yönüdür. Veri günlüğü internet
sitemizin ve altında yatan teknolojinin geliştirilmesi için sadece istatistiki
amaçlarla analiz edilir ve sonrasında silinir.
Veri günlüğü, Şirket Web Sitesi’ni kullanımınızın bir parçası olarak toplanan
diğer verilerden ayrı olarak depolanır.

ÇEREZLER

Diğer birçok internet sitesi gibi biz de “çerezler”den faydalanmaktayız.
Çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen
küçük metin dosyalarıdır. Bu yolla, IP adresi, kullanılan tarayıcı,
bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve internet bağlantınız gibi belirli
verileri otomatik olarak elde ederiz. Bahsi geçen teknik iletişim dosyası site
hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.
Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca
herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Ayrıca çerezler
programları çalıştırmada veya bilgisayarınıza virüsler göndermede kullanılamaz.

Sizi farklı Hizmetlerde tanımak, Hizmetlerimiz üzerinde ve dışında ilgi
alanlarınız hakkında bilgi sahibi olmak, deneyiminizi geliştirmek, güvenliği
arttırmak, Hizmetlerimizin kullanımını ve etkinliğini ölçmek, siteyi kaç
kişinin hangi amaçla ziyaret ettiği ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında
istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış
kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı
olmak amacıyla çerez ve benzeri teknolojiler kullanırız. Farklı indirim ve
kampanya tekliflerinde bulunmak, reklam ve tanıtım yapmak, Şirket Web Sitesi’ni
sizin için kişiselleştirilmiş hale getirmek, kişiselleştirilmiş Şirket.com
deneyimi sunmak, Şirket Web Sitesi’ndeki gezintinizi ve üyelik hesabınızdaki
işlemlerinizi çerezler yoluyla izleyebilir, çeşitli yöntemlerle Şirket Web
Sitesi veya üçüncü site ve mobil uygulamalarda toplanan kişisel verilerinizi
birlikte analiz edebiliriz.

Her durumda, topladığımız veriler sizin onayınız olmadan üçüncü şahıslarla
paylaşılamaz. Elbette ki çerezler olmadan internet sitemizi her zaman
görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları her zaman çerezleri kabul edecek
şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarları ve diğer araçlar aracılığıyla çerezleri
kontrol edebilir ve kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Bu ayarların nasıl
değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu
kullanınız. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda internet sitemizin belirli
özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

SOSYAL MEDYA
BAĞLAMINDA SOSYAL EKLENTİLERİN KULLANIMI

ŞİRKET, Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA tarafından işletilen sosyal ağ
Facebook, YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA tarafından
işletilen YouTube video platformu, Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900,
San Francisco, CA 94103 USA tarafından işletilen sosyal ağ Twitter, Instagram,
LLC, Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025 USA tarafından
işletilen sosyal ağ Instagram sosyal ağlarından sosyal eklentileri
(“eklentiler”) kullanmaktadır.

İnternet sitemizde bu gibi eklentileri içeren bir sayfayı ziyaret
ederseniz, başlangıçta bunlar etkisizdir. Belirtilen tuşu tıklamadığınız sürece
eklentiler etkili hale gelemezler. Eklentileri etkili hale getirerek, bu sosyal
ağlar ile bağlantı kurarsınız ve bunlara veri aktarımı için onay bildirirsiniz.
Bu sosyal ağlardaki oturumlarınız açıksa, sosyal ağlar bu ziyareti ilgili
sosyal ağdaki hesabınızla ilişkilendirebilir. İlgili tuşa bastığınız takdirde,
buna karşılık gelen bilgi tarayıcınız tarafından doğrudan ilgili sosyal ağa
aktarılır ve orada saklanır.

Veri toplanmasının, verilerin ilgili sosyal ağlar tarafından ayrıca
işlenmesinin ve kullanılmasının, sizin haklarınızın ve mahremiyetinizi korumak
için yapabileceğiniz ayarların kapsam ve amacı hakkında, lütfen ilgili sosyal
ağların Veri Koruma bildirimlerine bakınız. Eğer bu sosyal ağların bizim
internet sitemiz aracılığıyla hakkınızda veri toplamasını istemiyorsanız,
sitemizi ziyaret etmeden önce ilgili sosyal ağlardaki oturumlarınızı kapatmanız
gerekir.

KİŞİSEL
VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip
işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep
etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş
olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması
hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla
analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

HAKLARIN
KULLANIMI, BAŞVURU VE İLETİŞİM

KVKK kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi
ŞİRKET’e kimliğinizin doğrulanması şartıyla yazılı olarak bizzat veya mevzuata
uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) yukarıda belirtilen adresimize
iletebilirsiniz.

VERİ GÜVENLİĞİ

ŞİRKET, KVKK kapsamında veri güvenliğine ilişkin olanaklar elverdiği ölçüde
teknik ve idari tedbirleri almıştır. Alınan tedbirlere ilişkin bilgiler Kişisel
Verilerin Korunması, Saklanması, İşlenmesi Ve İmha Politikası başlığı altında
detaylandırılmıştır.

KÜÇÜKLERE AİT
VERİLER

Ebeveyninin veya velisinin izni olmadan küçüklerin kişisel verilerinin
gönderilmemesi gerekmektedir.

DİĞER İNTERNET
SİTELERİNE BAĞLANTI

Şirket Web Sitesi diğer internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu
sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip
etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. ŞİRKET, link verdiği
sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin
içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine
müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Hakkında Aydınlatma Metni’nde Değişiklikler İşbu “Veri Gizlilik Beyanı ve
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası hakkında Aydınlatma Metni”
veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla,
örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri
yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.

KULLANICI
ERİŞİMİ

Sizin tarafınızdan davet edilmediği sürece, kimsenin hesabınıza erişimi
sağlanmaz. Sadece, teknik veya sistemsel bir arıza oluşması durumunda, izniniz
üzerine yetkilendirilmiş ŞİRKET personeli destek amacı ile ilgili verinize
ulaşır.

VERİ PAYLAŞIMI

Veri transferi sizin onayınız olmadan ve yeterli güvenliğe sahip olmayan iş
ortaklarımızla paylaşılmaz.

VERİ
YEDEKLEMESİ

Olası teknik problemlere karşı verilerinizin günlük yedeklemesi
yapılmaktadır.

GÜVENLİK
İHLALLERİNE MÜDAHALE

En iyi çabayı göstermemize rağmen, İnternet’te hiçbir aktarım yöntemi ve
hiçbir elektronik depolama yöntemi tam anlamıyla güvenli değildir. Mutlak
güvenlik garantisi veremiyoruz. Ancak, ŞİRKET bir güvenlik ihlalinden haberdar
olursa, etkilenen kullanıcıların uygun koruyucu adımları uygulayabilmesi için
onları uyaracağız. İhlal bildirim prosedürlerimiz mevzuat düzenlemeleri ve uyum
gösterdiğimiz tüm sektör kuralları veya standartları uyarınca
yükümlülüklerimizle tutarlıdır. Bildirim prosedürleri, e-posta bildirimleri
sağlama veya web sitemizde bir ihlal oluşması halinde bildirim yayınlama
işlemlerini içerir.

SORUMLULUKLARINIZ

Verilerinizi güvende tutmak ayrıca, yeterince karmaşık parolaları
kullanarak ve bunları güvenle depolayarak hesabınızın güvenliğini sağlamanızla
size de bağlıdır. ŞİRKET hizmetini kullandığınız bilgisayarın, tabletin veya
telefonun yeterli güvenliğe sahip olduğunuzdan emin olmalısınız.